چگونه سفیر لبخند و آگاهی و نور برای توانیاب باشیم؟

من می توانم با وقف زمان و تخصصم

من می توانم با اهدای آثار هنری ام

من می توانم با حضور داوطلبانه  ام

من می توانم با نشر آگاهی ام

من می توانم با معرفی توانیاب به نیازمندان اطرافم

من می توانم حتی با اهدای یک اسباب بازی کوچک

من می توانم با بر آورده کردن آرزوی یک کودک توانیاب

من می توانم با تشخیص جنس کوچکی از توان مالی ام برای توانبخشی و آموزش کودکان

سفیر لبخند و آگاهی و نور و یاری دهنده کودکان و نوجوانان انجمن توانیاب باشم .

من می توانم …….