🎗انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب🎗

چگونه می توانیم حامی مالی کودکان توان‌یاب باشیم؟

 

بانک پاسارگاد – شعبه کاوه – کد ۲۹۸ –

شماره شبا: IR 190570029881012266400101

 

شماره کارت : ۲۳۹۰-۹۹۵۱-۹۹۱۸-۶۰۳۷

 

شماره حساب : ۱-۱۲۲۶۶۴۰۰-۸۱۰۰-۲۹۸