مددکاری 

 

واحد مددکاری اجتماعی انجمن توان یاب در سطح فردی خدمات متنوعی را ارائه می دهد از جمله:
تشکیل پرونده
ارزیابی اولیۀ اجتماعی ـ اقتصادی خانواده
بازدید از منزل خانواده کودک
مشاوره فردی به والدین کودک
نیازسنجی و برآورد نیازهای کودک و خانواده اش