واحد مشاوره انجمن توان‌یاب در راستای کمک به مراجعان خود و خانواده های کودکان و نوجوانان سعی در ارائه مشاوره و راهنمایی در جهت بهبود زندگی این افراد دارد.
با توجه به مشکل کودک و شرایط خانواده وی، مشاورین انجمن به دو صورت فردی و گروهی خدمات مشاوره ارائه می دهند.